Διακύρηξη των Βρυξελλών

For the creation of a European and an International Criminal Court of the Environment and Health

Θεωρώντας ως αναφαίρετο το δικαίωμα του ανθρώπου να ζει σε ένα υγιές περιβάλλον και πιστεύοντας ως μη αναστρέψιμο τον κίνδυνο του ισχύοντος επιπέδου απώλειας βιοποικιλότητας.

Εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Αποφασίζουμε ως εκ τούτου, να εκδώσουμε την ακόλουθη κοινή διακύρηξη:

 1. Άμεσα, όλοι οι υπογράφοντες οργανισμοί θα στηρίξουν όλες τις πρωτοβουλίες, που ήδη υπάρχουν ή βρίσκονται σε στάδιο μελέτης, οι οποίες επιτρέπουν την κοινωνία των πολιτών να αντιλαμβάνονται και να κρίνουν, τουλάχιστον ηθικά, τους υπεύθυνους για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και τα αδικήματα που απειλούν την παγκόσμιους φυσικούς πόρους και την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, το Διεθνές Ηθικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της φύσης και του περιβάλλοντος, ή το Δικαστήριο των Λαών;
 2. Ένα δεύτερο ιστορικό βήμα θα μπορούσε να γίνει με τη δημιουργία ενός ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Μετά την ακρόαση του Καθηγητή Abrami, Προέδρου της Διεθνούς Ακαδημίας των Επιστημών και του Περιβάλλοντος, στις 10 Ιουλίου του 2010 ενώπιον της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Περιβάλλον, μια έκθεση που αναρτήθηκε από το τμήμα «τα δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις » από την Γενική Διεύθυνση για τις εσωτερικές πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχολίασε ότι: « Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου τμήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , ή ένα ειδικό δικαστήριο που να συνδέεται με το Γενικό Δικαστήριο , με δικαιοδοσία επί περιβαλλοντικών υποθέσεων, θα ήταν ένας ρεαλιστικός μεσοπρόθεσμος στόχος ». Η FME - ILE υποστήριξε την πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροποποίηση του καθεστώτος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αναγνώριση της αναγκαιότητας των ποινικών κυρώσεων για περιβαλλοντικά εγκλήματα ( οδηγία 2008/99/ΕΚ ) και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ποινικού εισαγγελέα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η ενίσχυση των κυρώσεων και η αναγνώριση του εγκλήματος της οικοκτονίας, ένα αίτημα που εκφράστηκε μέσα από το κίνημα των πολιτών Σταματάμε την οικοκτονία στην Ευρώπη είναι επίσης μέρος της αυτής της διαδικασίας;
 3. Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ είναι ο τελικός στόχος . Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η αναθεώρηση του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (άρθρο 121 , 122 και 123 ) είναι αναγκαία και δυνατή, με την εισαγωγή των περιβαλλοντικών καταστροφών ως ένα από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επιτρέποντας έτσι τη δίωξη των υπευθύνων που ενέργησαν με δόλο. Το έγκλημα της περιβαλλοντικής καταστροφής θα καθιστούσε δυνατή μια αποτελεσματική διεθνής προστασία των οικοσυστημάτων, σύμφωνα με το πνεύμα των νομολογιακών προηγουμένων του αστικού δικαίου που εκδίδονται από το Διεθνές Δικαστήριο ( βλ. την υπόθεση το Μονοπάτι , Υπόθεση του καναλιού της Β. Κέρκυρας) από το οποίο απορρεέι ο κανόνας του διεθνούς εθιμικού δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη έχουν «την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες υπό τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχό τους δεν προκαλούν ζημία στο περιβάλλον άλλων κρατών ή περιοχών πέρα ​​από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας», που επιβεβαιώθηκε από την Αρχή 21, την Διακήρυξη της Στοκχόλμης του 1972 και η Αρχή 2 του Συνεδρίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992;

Τα συμβαλλόμενα μέρη ομοίως παρακολουθούν με ενδιαφέρον, και υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός νέου εγκλήματος που ονομάζεται «Οικοκτονία» ως το πέμπτο έγκλημα κατά της Ειρήνης .

Ωσ εκτουtου τα τριτα μερη

 1. Προσκαλούν άλλους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν το αίτημα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαστηρίου του Περιβάλλοντος και της Υγείας, με βάση τις αρχής των αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων όπως μελετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
 2. Προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της να στηρίξει το αίτημα για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Περιβαλλοντικού Ποινικού Δικαστηρίου του Περιβάλλοντος και της Υγείας με την επέκταση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), μέσω νομικών διαδικασιών που προβλέπονται από τη Συνθήκη (αναθεώρηση και τροποποιήσεις) και με τη συμπερίληψη των περιβαλλοντικών καταστροφών ως νέο ειδικό έγκλημα;
 3. Ως εκ τούτου, καλούν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ηνωμένων Εθνών να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να:
  • Δημιουργηθεί ένας κατάλογος περιπτώσεων στον Πλανήτη Γη όπου το περιβάλλον βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της υγείας και την κάλυψη συναφών επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων, καθώς και το σύνολο των πολιτιστικών και ανθρωπολογικών πτυχών;
  • Δρομολογηθούν τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του περιβάλλοντος και της υγείας, και την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις που προκάλεσαν ζημίες στους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα;
 4. Καλούν τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία που καλεί τον ΟΗΕ και τα κράτη μέλη του να αναγνωρίσουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ως νομική αρχή καθολικής αξίας που θα ενισχύεται από κυρώσεις, για να αποκατασταθεί η οικολογική ζημιά και να εισαγάγει πραγματική νομική προστασία για τους φυσικούς πόρους υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής πολυμέρειας και της αλληλεγγύης;
 5. Αποφασίζουν, σε κάθε περίπτωση, να οργανωθούν σε μια κοινή πλατφόρμα για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου.