Het Charter van Brussel

For the creation of a European and an International Criminal Court of the Environment and Health

In overweging nemend het onvervreemdbaar recht van de mens op een gezonde omgeving en het risico dat het huidige niveau van verlies van biodiversiteit onomkeerbaar zou kunnen zijn,

Wij ondergetekenden

Wij hebben bijgevolg besloten samen te komen om de volgende verklaring bekend te maken:

 1. Alle ondertekenende organisaties zullen onmiddellijk alle initiatieven ondersteunen die heden bestaan of in voorbereiding zijn en die de civiele maatschappij toestaan om zij, die verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen het milieu en voor overtredingen die de natuurlijke rijkdommen van de wereld en de menselijke gezondheid bedreigen, aan te houden en, minstens moreel. te veroordelen; naar het voorbeeld van het Internationale Gewetenstribunaal voor misdaden tegen de Natuur en het Milieu, of het Volkerentribunaal.
 2. Een tweede historische stap zou gezet kunnen worden door het oprichten van een EUROPEES STRAFHOF VOOR HET MILIEU EN DE GEZONDHEID; na de hoorzitting van 10 juli 2010 van de President van de Internationale Academie voor Milieuwetenschappen (IAES), professor Abrami, voor de Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement, gaf een rapport, in opdracht van ENVI gemaakt door het beleidsdepartement ‘burgerrechten en grondwettelijke zaken’ van het DG voor binnenlandse zaken van de Europese Commissie, volgende commentaar1: “De oprichting van een bijzondere Kamer in het Hof van Justitie van de Europese Unie, of een bijzonder hof verbonden aan het Algemene Hof, met jurisdictie over milieuzaken, zou een realistisch doel op middellange termijn kunnen zijn”; het FME-ILE steunt het initiatief dat zou kunnen leiden tot een aanpassing in het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie; de erkenning van de noodzaak van strafrechtelijke sancties voor milieumisdaden (richtlijn 2008/99/EC) en de instelling van een Europese openbare aanklager kunnen gezien worden als een eerste stap in deze richting; ook sancties verzwaren en ecocide als misdaad erkennen zoals gevraagd door de burgerbeweging ‘End Ecocide in Europe’ zijn onderdelen van dit proces.
 3. Een INTERNATIONAAL STRAFHOF VOOR HET MILIEU EN DE GEZONDHEID is het uiteindelijke doel. Om dit te bereiken is een herziening van de statuten van het Internationale Strafhof (Art 121, 122 and 123) mogelijk, door milieuramp als een van de Misdaden tegen de Mensheid in te voeren, waardoor de vervolging van zij die verantwoordelijk zijn en met opzet handelden mogelijk wordt. Deze misdaad van milieuramp zou een effectieve internationale bescherming van ecosystemen mogelijk maken, in de geest van jurisprudentiële precedenten uit het burgerlijk recht, uitgesproken door het Internationaal Gerechtshof (zie ‘Trail smelter’ zaak, de zaak van het kanaal van Korfoe); waaruit de regel van het internationaal gewoonterecht afgeleid is, volgens dewelke de Staten “de verantwoordelijkheid hebben om te verzekeren dat activiteiten binnen hun jurisdictie of controle geen schade veroorzaken aan het milieu van andere Staten of van gebieden buiten de grenzen van de nationale jurisdictie”, herbevestigd door Principe 21 van de Verklaring van Stockholm van 1972 en Principe 2 van de conferentie van Rio de Janeiro van 1992.

De ondertekenende partijen volgen eveneens met belangstelling, en sommigen van hen ondersteunen de instelling van een nieuwe misdaad, genoemd “ecocide” als vijfde Misdaad tegen de Vrede.

De initiêrende partijen bijgevolg

 1. Nodigen andere geïnteresseerde organisaties uit om het verzoek te steunen voor de oprichting van een Europees Strafhof voor het Milieu en de Gezondheid op basis van de principes van effectieve, proportionele en ontradende sancties uitgewerkt door de EU.
 2. Nodigen geïnteresseerde organisaties en de civiele samenleving in het algemeen uit om het verzoek te steunen tot de oprichting van een INTERNATIONAAL STRAFHOF VOOR HET MILIEU EN DE GEZONDHEID door uitbreiding van de huidige bevoegdheden van het Internationale Strafhof volgens de wettelijke procedures voorzien in het Verdrag (herziening en amendementen) en door milieuramp als een nieuwe bijzondere misdaad op te nemen.
 3. Vragen bijgevolg de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties om alle nodige stappen te nemen om:
  • de noodsituaties op het vlak van milieu van Planeet Aarde in kaart te brengen met bijzondere aandacht voor de bescherming van de gezondheid en daaraan verbonden wetenschappelijke en technologische zaken, evenals alle culturele en antropologische aspecten;
  • de acties in gang te zetten, nodig voor de oprichting van een Internationaal Strafhof voor het milieu en de gezondheid en voor de effectieve bestraffing van milieuovertredingen, die schade veroorzaakten aan mensen en ecosystemen.
 4. Nodigen geïnteresseerde organisaties en de civiele samenleving uit om het initiatief te steunen dat oproept voor de erkenning door de Verenigde Naties en de Staten van het principe van “de vervuiler betaalt” als juridisch principe van universele waarde, gesteund door sancties, om de ecologische schade te herstellen, om echte juridische en jurisdictische bescherming van natuurlijke rijkdommen te introduceren in een geest van effectief multilateralisme en solidariteit.
 5. Besluiten in ieder geval zich te organiseren als een gemeenschappelijk platform om dit gezamenlijke doel na te streven.