Bruseljska listina

For the creation of a European and an International Criminal Court of the Environment and Health

O neodtujljivi človekovi pravici do zdravega okolja in o tveganju, da je trenutna stopnja izgube biotske raznolikosti že presegla kritično točko.

PODPISANI

Vsled temu smo se odločili podati sledečo skupno izjavo:

 1. Vse podpisane organizacije bodo takoj podprle vse iniciative, ki trenutno obstajajo ali so v pripravi in bodo omogočile civilni družbi, da pridrži in sodi, vsaj moralno, odgovornim za okoljske zločine in prestopke, ki škodujejo globalnim naravnim virom in človeškemu zdravju; na primer Mednarodno sodišče zavesti za zločine proti naravi in okolju ali Sodišče narodov.
 2. Do drugega zgodovinskega koraka lahko pride z ustanovitvijo EVROPSKEGA KAZENSKEGA SODIŠČA ZA OKOLJE IN ZDRAVJE; sledeč zaslišanju prof. Abramija, predsednika Mednarodne akademije za znanosti in okolje, 10. julija 2010 pred Odborom Evropskega parlamenta za okolje, je poročilo, ki ga je naročil oddelek za politike »državljanske pravice in ustavne zadeve« Generalnega direktorata za notranje politike Evropskega parlamenta, komentiralo, da1: »Ustanovitev specializiranega senata na Sodišču Evropskih skupnosti ali specializiranega sodišča na splošnem sodišču s pristojnostjo za okoljske primere bi bila realističen srednjeročni cilj.«; FME-ILE je že podprl iniciativo, ki bi lahko pripeljala do modifikacije statusa Sodišča Evropskih skupnosti; priznanje potrebe po kazenskih sankcijah za okoljske zločine (direktiva 208/99/EC) in ustanovitev evropskega tožilstva bi lahko bila prva koraka v tej smeri; poostritev sankcij in priznanje ekocida za zločin, kot to zahteva civilno gibanje Ustavimo ekocid v Evropi, je prav tako del tega procesa.
 3. Končni cilj je MEDNARODNO KAZENSKO SODIŠČE ZA OKOLJE IN ZDRAVJE. Da bi to lahko dosegli, je možna revizija statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (čl. 121, 122 in 123) z vpeljavo okoljske katastrofe kot enega od zločinov proti človeštvu, s čimer bi se omogočil pregon tistih odgovornih, ki so ravnali z namenom. Proglasitev okoljske katastrofe za zločin bi omogočila učinkovito mednarodno zaščito ekosistemov v duhu pravnih precedensov iz civilne zakonodaje, kot jo podaja Meddržavno sodišče Združenih narodov (primer Trail, primer Krfskega preliva), iz katere izhaja prevlada mednarodnega občega prava, po katerem imajo države »odgovornost zagotavljati, da dejavnosti znotraj njihove pristojnosti ali nadzora ne povzročajo škode okolju drugih držav ali področjem izven meja nacionalne pristojnosti,« kar potrjuje Načelo 21 Stockholmske deklaracije iz 1972 in Načelo 2 Konference v Riu de Janeiru leta 1992.

Podpisniki v tem duhu z zanimanjem sledimo in nekateri tudi podpiramo imenovanje novega zločina po imenu »ekocid« za peti zločin proti miru.

ZA DOSEGO TEGA CILJA POBUDNIKI

 1. Vabimo druge zainteresirane organizacije, da podprejo zahtevo po ustanovitvi Evropskega kazenskega sodišča za okolje in zdravje na osnovi načel učinkovitih, proporcionalnih in odvračajočih sankcij, kot je to razložila EU.
 2. Vabimo zainteresirane organizacije in globalno civilno družbo na splošno, da podprejo zahtevo po ustanovitvi Mednarodnega okoljskega kazenskega sodišča za okolje in zdravje z razvojem trenutnih kompetenc Mednarodnega kazenskega sodišča preko pravnih postopkov, ki so navedeni v Pogodbi (revizija in amandmaji), in z vključevanjem okoljske katastrofe kot nov, specifičen zločin.
 3. Sledeč temu nagovoriti Generalnega sekretarja OZN, da zagotovi vse potrebno za:
  • Katalogiziranje nujnih okoljskih primerov na Zemlji s posebno pozornostjo do zaščite zdravja in sorodnih znanstvenih ter tehnoloških vprašanj, kakor tudi kulturnih in antropoloških vidikov;
  • Pognati v tek potrebne korake za ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča za okolje in zdravje ter primerne sankcije za okoljske posege, ki so povzročili škodo ljudem in ekosistemom.
 4. Vabimo zainteresirane organizacije in civilno družbo, da podprejo iniciativo, ki poziva OZN in države, naj priznajo načelo »onesnaževalec plača« kot univerzalno pravno načelo, podprto s sankcijami, da se popravi okoljska škoda, vpelje resnično pravno in sodno zaščito za naravne vire v duhu učinkovite multilateralnosti ter solidarnosti.
 5. Se odločamo v vsakem primeru, da se organiziramo kot javna platforma z namenom uresničitve tega skupnega cilja.