Brysselstadgan

For the creation of a European and an International Criminal Court of the Environment and Health

Med alla människors rättighet att få leva i en hälsofrämjande miljö och risken för att nuvarande förlust av biologisk mångfald kan vara oåterkallelig i åtanke.

Vi som undertecknat

Vi har därför beslutat att enas kring följande uttalande:

 1. Alla organisationer som står bakom detta upprop ger omgående sitt fulla stöd åt samtliga initiativ, såväl de som redan är framlagda som de som förbereds, syftande till att förmå det civila internationella samfundet att gripa och ställa inför rätta, de som gjort sig skyldiga till miljöbrott och sådan verksamhet som hotar hushållningen med de globala naturresurserna och värnandet av människors hälsa; t.ex. skapandet aven Internationell Domstol för etisk vägledning rörande brottet livsmiljöförstörelse och miljöbrott eller en Internationell Folksdomstol.
 2. Ett andra historiskt steg kan tas genom bildandet av DEN EUROPEISKA BROTTMÅLSDOMSTOLEN FÖR LIVSMILJÖFÖRSTÖRELSE OCH BROTT MOT MÄNNISKORS HÄLSA; som en följd av förhöret av ordföranden av the International Academy of Sciences and the Environment Prof Abrami, den 10 juli 2010 färdigställdes en rapport, i närvaro av Europaparlamentets miljökommitté , beställd av policydepartmentet för medborgerliga rättigheter och konsitutionella ärenden i Europaparlamentets DG Internal Policies kommenterade Europaparlamentet att1: “Bildandet av ett specialiserad kammare av Europadomstolen, eller en specialiserad kammare underställd Tribunalen, med lagstiftning rörande fall om potentiella miljöbrott , vore ett realistitskt mål inom en inte alltför avlägsen framtid”; FME-ILE har gett sitt stöd till ett initiativ som skulle kunna resultera i en förändring av Europadomstolens rättsliga status; erkännandet av det nödvändiga i skärpta sanktioner för miljöbrott (Direktiv 2008/99/EC) och bildandet av en europeisk åklagare för miljöbrott skulle kunna utgöra ett första steg i en sådan riktning; erkänna ecocide (på svenska: livsmiljöförstörelse) som ett brott samt att säkerställa rättskipande för brott av sådan karaktär, i enlighet med medborgarinitiativet End Ecocide in Europe:s förslag som ett led i denna process.
 3. En INTERNATIONELL DOMSTOL FÖR LIVSMILJÖFÖRSTÖRELSE OCH BROTT MOT MÄNNISKORS HÄLSA är det slutgiltiga målet. Detta vore möjligt genom en revision av Internationella Brottmålsdomstolens stadgar (Art 121, 122 and 123) genom införandet av miljökatastrof som ett brott mot mänskligheten för att möjliggöra ett straffrättsligt åtal av de som begått detta brott med avsikt. Brottet miljökatastrof skulle möjliggöra ett effektivt väckande av internationellt åtal för livsmiljöförstörelse, med samma lagliga grund som redan föreligger civilrätten i den Internationella Brottmålsdomstolens rättskipande (jfr. the Trail Case, the Corfu Channel Case); från vilken den internationella sedvanerätten hämtar prejudikat, i vilken staters skyldighet att “säkerställa att aktiviteter som äger rum under deras lagstiftning eller kontroll inte orsakar miljöförstörelse i andra stater eller i områden där nationell lagstiftning saknas" understryks, precis som princip 21 av Stockholmsdeklarationen från 1972 och princip 2 av 1992 års Rio de Janeiro-konferens.

I samma anda förpliktigas alla organisationer som står bakom detta upprop, att antingen med uttryckt intresse följa utvecklingen av eller stödja bildandet av ett nytt brott vid namn “ecocide” (på svenska: livsmiljöförstörelse) som därmed skulle bli Romstadgans femte brott mot freden.

Därför enas alla organisationer som står bakom detta upprop att

 1. Bjuda in de organisationer som kan tänkas vara angelägna att ge sitt stöd till förslaget att bildandet av den Europeiska Brottmålsdomstolen för Livsmiljöförstörelse och Brott mot människors hälsa som en domstol med en rättspraxis baserad på de principer av effektivitet, proportionalitet och avskräckande effekt som definierats av EU.
 2. Bjuda in de organisationer och allmänheten att ge sitt stöd till skapandet av en Internationell domstol för Livsmiljöförstörelse och Brott mot människors hälsa genom att utveckla den Internationella Brottmålsdomstolens färdigheter och sakkunskap som det står i Fördraget (samt dess revision och tillägg) och genom att inkludera miljökatastrof som ett nytt specifikt brott.
 3. Följdaktligen även framställa en förfrågan till FN:s Generalsekreterare att ta alla nödvändiga steg för att:
  • Nedteckna och katalogisera alla akuta miljöfrågor med speciellt fokus på skyddandet av människors hälsa och alla till dessa relaterade vetenskapliga data och tekniska spörsmål, såväl som de kulturella och antropologiska aspekter som anses vara relevanta;
  • Inleda den process som syftar till bildandet av en Internationell domstol för Livsmiljöförstörelse och Brott mot människors hälsa, med dithörande effektiva sanktioner miljömässiga överträdelser som orsakat skada till människors hälsa och/eller ekosystem.
 4. Inbjuda intresserade organisationer och allmänheten att ge sitt stöd till ett initiativ med syfte att förmå FN att erkänna livsmiljöförstörelse och brott mot människors hälsa samt principen om ”förorenaren betalar” som juridisk grundval för rättspraxis, att återställa ekologisk skada som orsakats, att införa verklig lagligt skydd för naturresurser, med multilateralism and solidaritet som underliggande principer.
 5. Inleda samarbete syftande till att skapa en gemensam platform i strävan att uppnå dessa gemensamma mål.